“วัฒนธรรมนราธิวาส” เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาแก่เยาวชน จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด

“วัฒนธรรมนราธิวาส” เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาแก่เยาวชน จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด

 

วันที่ 5 ก.พ.2563 เวลา 09.30 น. นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด ณ วัดพรหมนิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีพระครูวิสิฐ พรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาสเป็นประธานสงฆ์ และมีนางไพฤดี บัวสว่าง นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการพิเศษ นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการสมาพันธ์ ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 


นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และความสำคัญไม่ใช่อยู่ที่การแพ้หรือชนะจากการประกวด สิ่งสำคัญยิ่ง อยู่ที่การฝึกฝนของนักเรียนในการสวดมนต์ที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องใช้ทั้งความจดจำบทสวดมนต์และสมาธิที่แน่วแน่ในการสวดได้ถูกต้องตามแบบแผนที่กำหนด ซึ่งนักเรียนสามารถนำวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนหนังสือในห้องเรียนได้เช่นเดียวกัน คือการมีสมาธิในการเรียน มีจิตใจแน่วแน่ในการเรียน อย่างจดจำและเข้าใจ
พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการศาสนาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ การจัดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม ตามหลักศาสนาพุทธ เป็นกิจกรรมที่กรมศาสนา ให้การสนับสนุนในระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี


สำหรับการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และในแต่ละระดับ แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ทีมชายล้วนและทีมหญิงล้วน ทั้งนี้มีสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดจากสถานศึกษา 17 แห่ง รวมทั้งสิ้น 26 ทีม แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 15 ทีม และระดับมัธยมศึกษา 11 ทีม
ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการประกวดบรรยายธรรม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 25 คน เพื่อคัดเลือกนักเรียน ช่วงชั้นละ 3 คน รวม 12 คน ซึ่งจะได้คัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าประกวดในระดับภาคต่อไป

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ / นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม