นราธิวาส เปิดงานยิ่งใหญ่งานแสดงสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ Digital Business and Trade Exhibition in Southern Thailand : Date in South ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

นราธิวาส เปิดงานยิ่งใหญ่งานแสดงสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ Digital Business and Trade Exhibition in Southern Thailand : Date in South ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

 

31 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬามหาราช อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน งานแสดงสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ Digital Business and Trade Exhibition in Southern Thailand : Date in South โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโกลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลก สมาคมนักธุรกิจมุสลิมนราธิวาส ผู้ประกอบการธุรกิจ ฯพณฯดาโต๊ะซรี ไซฟุตตีน นาซูดีออน บินอิสมาอีล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าภายในและกิจการผู้บริโภค ประเทศมาเลเซีย ใ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมครั้งนี้

สำหรับ การจัดงานการค้าขายแดนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมากของทั้ง ๒ ประเทศ ทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศต่อกันแต่ละปีเป็นจำนวนหลายแสนล้านบาท นอกจากมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประเทศทั้ง ๒ ยังมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องพึ่งพาอาศัยกันมาอย่างยาวนาน จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียยังมีหลายเรื่องที่มีความคล้ายคลึงกัน ทั้งการนับถือศาสนา ขาติพันธุ์ ความคิดความเชื่อ ความนิยมชมชอบอุปโภค บริโภคสินค้าและบริการที่สอดคล้อง ตรงกันดังจะเห็นได้จากสินค้าที่ผลิตตามมาตรฐานฮาลาลเป็นที่ถูกอกถูกใจประชาชนทั้ง ๒ ประเทศมักเดินทางท่องเที่ยวไปมาระหว่างประเทศเป็นประจำ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีบนฐานความร่วมมืออย่างเป็นทางการของทั้ง ๒ ประเทศ ผ่านการสานสัมพันธ์ ที่สำคัญสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอาเซียนในอนาคตข้างหน้า ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเชื่อมโยงระบบคมนาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้การเจริญเติบโตเป็นไปโดยพร้อมกันและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน โดยรัฐบาลให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าพัฒนาอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะประเด็นความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผ่านด่านการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ทั้ง 2 ด้าน อาทิ ด้านสุไหงโก-ลกเชื่อมต่อด่านรันตูปัน ด่านบูเก๊ะตาเชื่อมต่อด่านบูกิตบุหงา ด่านสะเดาเชื่อมต่อด่านบูกิตกายูฮิตัม

นอกจากนี้ จัดแสดงสินค้านานาชนิด จากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซียจัดแสดงสินค้า รวม 200 ร้านค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้สร้างเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ในการจำหน่ายสินค้า การจัดแสดงสินค้าระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2563 นี้

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม