ชลบุรี-คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) กสทช. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในกิจการโทรทัศน์ พื้นที่ภาคตะวันออก

ชลบุรี-คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) กสทช. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในกิจการโทรทัศน์ พื้นที่ภาคตะวันออก

 

ในวันนี้ 31 ม.ค.63 ที่โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมิณผลการปฏิบัติงาน ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2562 พื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมด้วย นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน เครือข่ายภาคคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก


ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมิณผลการปฏิบัติงาน ด้านคุ้มครองผู้บริโภค (กตป.) กล่าวว่า กตป.เป็นองค์กรติดตามและประเมินผลการปฏิบัติด้านกิจการโทรทัศน์ รวมทั้ง ด้านกิจการวิทยุ ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้มีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินงานของปี 2562 นำเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐสภาต่อไป ซึ่งพื้นที่รับฟังความคิดเห็นทั้งหมด 5 จังหวัดใน 5 ภาค


สำหรับภาคตะวันออก ได้เลือกพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการโทรทัศน์แสดงความคิดเห็นความหลากหลายของเนื้อหา การบริการเพื่อการเข้าถึงของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ การบอกเลิกสัญญา และบริการที่ซับซ้อนที่ไม่เป็นธรรม ความรวดเร็วและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการและผู้บริโภคในพื้นที่ เพื่อให้การประเมิณการดำเนินงานของ กาทช.ตั้งอยู่บนพื้นฐานจ้อเท็จจริงข้อมูลต่าง ๆและเป็นไปอย่างมีสิทธิภาพสูงสุด


นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม