ชุมพร -ขอเชิญพบกับมิติใหม่ของงานเกษตรที่ทุกคนไม่ควรพลาด งานเกษตรแม่โจ้-ชุมพร : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผา สู่มหานที (ชมคลิป)

ชุมพร -ขอเชิญพบกับมิติใหม่ของงานเกษตรที่ทุกคนไม่ควรพลาด งานเกษตรแม่โจ้-ชุมพร : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผา สู่มหานที

 

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานประชุมจัด กิจกรรมงานเกษตรแม่โจ้-ชุมพร : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผา สู่มหานที จัดขึ้นในวันที่ 2-10 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพรอ.ละแม จ.ชุมพร ในงานพบกับ บัวขาว บัญชาเมฆ มาร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล
ตลอดระยะเวลาแห่งการเป็นแหล่งภูมิปัญญาทาง การเกษตรของภาคเหนือที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน เหล่าคนหนุ่ม สาวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ต่างก็อยากมาเรียนแม่โจ้ เพื่อสาน ต่ออุดมการณ์ความมุ่งมั่นสร้างประโยชน์เพื่อสังคมชุมชน ดังนั้น เพื่อ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบกับความต้องการของ ชาวชุมพร ที่อยากให้มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในพื้นที่ ผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร (นายบุญนาค สายสว่าง) จึงได้มีหนังสือลงวันที่ 23 มกราคม 2523 ขอให้สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรในขณะนั้น (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบัน) พิจารณาจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ทางการเกษตรในพื้นที่

ซึ่งการจัดตั้งเป็นวิทยาเขตมีความจำเป็นต้อง อาศัยเวลา และงบประมาณสนับสนุนจากหลายภาคส่วนพัฒนา เรื่อยมา เมื่อปี 2530 กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ได้อนุมัติให้ใช้ พื้นที่ป่าไม้เคี่ยมในท้องที่ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา งานวิจัย การ บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจหลักของ สถาบัน การศึกษา บนพื้นที่ 2,000 กว่าไร่ ความยาวตลอดแนว ชายฝั่ง เหนือ-ใต้ ประมาณ 4 กม. มุ่งพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ของพื้นที่ด้วยวิสัยทัศน์ “การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตร และสุขภาวะระดับชาติต่อไป” มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและ สายสนับสนุน มีนักศึกษาในหลักสูตรการเรียนที่สอดคล้องกับ ภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ทั้งด้านการท่องเที่ยว และการเกษตร เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำชายฝั่ง เทคโนโลยีการผลิตพืช และ การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ โดย ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มี ศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการ พัฒนาและยกระดับชีวิตให้แก่ประชากร ในพื้นที่และชุมชนโดยรอบในปี 2563 เป็นต้นไป


การจัด งานเกษตร แม่โจ้ – ชุมพร : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร “จากภูผา สู่มหานที” จึงมุ่งแสดงให้ เห็นศักยภาพของการเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่สำคัญ ผลิตผล งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยเน้นความเชื่อมโยงกับ เครือข่ายความร่วมมือทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งภาครัฐและ เอกชน ด้วยองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรล้านนา ผสานภูมิปัญญาวิถี ใต้ หลอมรวมเป็นแหล่งสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ อ.ละแม จ.ชุมพร กิจกรรมภายในงานมีทั้งภาควิชาการและบันเทิงตลอด 9 วัน ได้แก่ การประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน เกษตรและประมงท้องถิ่น, ชมเรือใบโบราณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาว ละแม, แปลงสาธิตการเกษตรอินทรีย์ / Smart Farm,

การประกวด แข่งขันผลผลิตเกษตรและประมง ประกวด “ธิดาชาวสวน”, ตลาด จ าหน่ายสินค้า OTOP ไม้ดอกไม้ประดับ สินค้า เกษตรและอาหาร ปลอดภัย,กิจกรรมแข่งขัน วิ่ง Fun Run มินิฮาร์ฟมาราธอน “วิ่งหาดแม่โจ้ ชมหลาดใต้เคี่ยม” พบกับ“บัวขาว บัญชาเมฆ” และงานรวมพลคนแม่โจ้ภาคใต้พร้อม กันทุกรุ่นทั่วประเทศ (วันที่ 4 เมษายน 2563) วันที่ 2-10 เมษายน 2563 นี้ ขอเชิญทุกท่าน เตรียมตัวให้ พร้อม มาพบกับมิติใหม่ของงานเกษตรที่ไม่ควรพลาด งานดีๆที่ทุก ท่านรอคอย “งานเกษตรแม่โจ้–ชุมพร : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผาสู่มหานที” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพรอ.ละแม จ.ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร อ.ละแม แหล่งสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน
ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.agro-chumphon.mju.ac.th Facebook: งานเกษตรแม่โจ้-ชมุพร โทรศัพท์ 0 7754 4068, 09 5786 2370


ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514