ทต.เขตรอุดมศักดิ์เปิดโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ทต.เขตรอุดมศักดิ์เปิดโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 


วันนี้ 28 ม.ค.63 นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มอบหมายให้ นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาฯ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา หัวหน้าชุมชน ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ตลอดจนผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 60 คน ร่วมให้การต้อนรับ และในวันนี้ยังมีวิทยากรจาก อำเภอสัตหีบและสาธารณสุขมาบรรยายให้ความรู้อีกด้วย


ปัจจุบันปัญหายาเสพติดยังคงทวีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านอื่นๆ ตามมา โดยเฉพาะปัญหาด้านอาชญากรรมและความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติตามยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในการต่อสู้กับยาเสพติด เร่งนำสันติสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่ประเทศไทย โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธีเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากแผ่นดินกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนงานค้นยาสพติดและรณรค์ให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดอันนำไปสูการเป็นชุชนที่เข้มแข็ง และปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป


นายประสงค์ เอี่ยมสุข กล่าวว่า ยาเสพติดนอกจากจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้เสพแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งความมั่นคงของประเทศ โดยจะเห็นได้จากข่าวสารการจับกุม อุบัติเหตุ อาชญากรรมที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดจากสื่อต่างๆ การดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด จำเป็นต้องดำเนินการ ควบคู่ทั้ง 3ด้าน ทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษา โดยต้องบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพียงลำพังได้การอบรมในวันนี้ นับเป็นจุดเริ่มตันที่ดี ที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด อันจะนำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ข่าวที่น่าติดตาม