ชุมพร -จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพร รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

ชุมพร -จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพร รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

 


วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายศรีชัย วีรนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรมาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพร รุ่นที่ 4 พร้อม พร้อมคณะทำงานและนักเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพร ณ ห้องทับทิม โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ในวันนี้
นางวรางคณา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพร กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพร รุ่นที่ 4 ในวันนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพร เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่เป็นแกนนำขับเคลื่อนโรงเรียน จำนวน 20 คน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองชุมพร และภาคีเครือข่าย ร่วมมือกันจัดตั้งและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพรแห่งนี้

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณค่ามีศักดิ์ศรี และไม่เป็นภาระของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นนี้ กลุ่มแกนนำขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมกับเทศบาลเมืองชุมพร จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพรขึ้น โดยใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองชุมพร เป้าหมายคือ ให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจและทางสังคม เรียนรู้พัฒนาทักษะในการดูแลตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานที่ว่า “ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพ ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้สังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุ สาระการเรียนรู้จะต้องทำให้ผู้สูงอายุสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบัน การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมต่อเนื่องระยะเวลา 3 เดือน อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 200 คน ซึ่งนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นนี้เป็นนักเรียนรุ่นที่ 4


นายศรีชัย วีรนรพานิช เปิดเผยว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพร ที่จบการอบรมตามโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพร รุ่นที่ 4 ในวันนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และพลังของผู้สูงอายุ โดยการสร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุควรดำเนินการควบคู่กับมาตรการอื่น ๆ ของรัฐเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ซึ่งผู้มีบทบาทสำคัญ ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว ชุมชน และโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีภารกิจโดยตรงในการดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเอง ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ดังนั้น ผมจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุนี้ ดำเนินกิจกรรมมาถึงรุ่นที่ 4 และผมหวังว่าโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้ จะเป็นสถานที่ที่ทำให้ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมมีความสุข ได้รับประโยชน์ทั้งการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม และสุดท้ายทำให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชุมพรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม