ปทุมธานี-โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการมหกรรมโรงเรียนวิถีพุทธสู่ทศวรรษที่ 21

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ปีการศึกษา 2562  ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.

ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการมหกรรมโรงเรียนวิถีพุทธสู่ทศวรรษที่ 21 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีปีการศึกษา 2562 โดยมีพระมหาถาวร ถิรจิตโต ป.ธ. 9 เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี ประธานฝ่ายสงฆ์  นางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองปทุมธานีประทานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางสาวมธุรส สนธิสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

นายมงคล ธิดาธัญรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี:นางประคอง สุริวิโย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางสาวชวนชม แย้มไสว ข้าราชการบำนาญ กระทรวงวัฒนธรรม คุณครูเบญจมาศ มาลานนท์ คุณครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี และคณะกรรมการตัดสินการประกวด ด้านนางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีกล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีได้จัดโครงการมหกรรมโรงเรียนวิถีพุทธสู่ทศวรรษที่ 21 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคณะครู นักเรียนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกมารยาทไทย

การบรรยายธรรมและศึกษาองค์ความรู้ด้านศีลธรรมตลอดเป็นการยกย่องนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถผ่านการประกวดและการแข่งขันภายในสถานศึกษาและรายละเอียดภายในงานมีดังนี้มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันมีดังนี้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (เฉพาะนักเรียนที่แข่งขันแต่ละประเภท)การแข่งขันบรรยายธรรม(ระดับม.ต้นและม.ปลาย) การแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม (ระดับม.ต้นและม. ปลาย)การแข่งขันประกวดมารยาทไทย(ระดับมต้นและม.ปลาย) การอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เรื่องพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาและรับผิดชอบ(นักเรียน ม.1- ม.6) นางขวัญใจ สีดาสม รองผู้อำนวยการสถาบันศึกษารักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองปทุมธานีกล่าวต่อว่าในนาน คณะกรรมการการจัดการแข่งขัน ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มาร่วมในการตัดสินการแข่งขันแต่ละประเภทในครั้งนี้ ทางโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากขอให้ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังปรารถนาทุกประการกล่าวทิ้งท้ายไว้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม