แม่ฮ่องสอน- Green Market รพ.แม่ลาน้อย เปิดตลาดปลอดสารเคมี รณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนดูแลสุขภาพบริโภคพืชผักปลอดสะอาดปลอดภัย

แม่ฮ่องสอน- Green Market รพ.แม่ลาน้อย เปิดตลาดปลอดสารเคมี รณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนดูแลสุขภาพบริโภคพืชผักปลอดสะอาดปลอดภัย

 


ณ บริเวณลานโรงพยาบาลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอแม่ลาน้อย ได้เดินทาง เที่ยวชมและซื้อผักผลไม้ปลอดสารเคมี ภายใต้โครงการ Green Market ของโรงพยาบาลอำเภอแม่ลาน้อย โดยทาง ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรและประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม มีสุขาภิบาลอาหารสิ่งแวดล้อมที่ดี และส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาโลกร้อน เกิดจิตสำนึกในการลดใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น และ ขยายสู่ชุมชนต่อไปในอนาคต


นพ.บัณฑิต ดวงดี นายแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย เปิดเผยว่า พืชผักผลไม้ที่นำมาจำหน่วย เป็นผลผลิตมาจาก ชาวบ้าน โดยทาง อสม บางส่วนมาจากบุคลากรของโรงพยาบาล และโครงการหลวง ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลแม่ลาน้อย.จะทำการสุ่มตรวจสารเคมีในผักผลไม้ที่นำมาจำหน่าย อาทิเช่น สารกำจัด ศัตรูพืช ตกค้าง เพื่อให้พืชผักที่นำมาจำหน่ายใน Green Market ปลอดสารเคมี โดยจะจัดจำหน่ายในทุกวันจันทร์ต้นเดือน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.


ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401