19/07/2024

ร้อยเอ็ด…จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศ

ร้อยเอ็ด…จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศ

 

วันนี้( 29 เมษายน 2567 ) เวลา 09.00 น. นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กฤษณะ รามาตย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน จำนวนมาก

ว่าที่ร้อยตรี กฤษณะ รามาตย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า วันแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นวันที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้แรงงาน รัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปี มีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ที่ทำประโยชน์ให้ประเทศมีความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม ในด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ การท่องเที่ยว รวมทั้งธุรกิจในสายงานต่างๆ ย่อมถือได้ว่าเกิดขึ้นจากผู้ใช้แรงงานเป็นสำคัญ สำหรับประเทศไทยได้มีการบริหารแรงงาน จัดสรร และพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเป็นระบบ

นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า พี่น้องคนทำงาน ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้ประเทศมีความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่นๆ ทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและบริการ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่คนไทย โดยมุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีงานทำ มีรายได้ และมีหลักประกันทางอาชีพ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่น ที่จะดูแลพี่น้องแรงงานไทยในทุกสาขาอาชีพ ทั้งแรงงานภายในประเทศและ ในต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบ และนอกระบบ ให้ได้รับความคุ้มครอง สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียม

กิจกรรม ในครั้งนี้ประกอบด้วย การช่วยเหลือสังคม โดยการบริจาคโลหิต ให้แก่โรงพยาบาลและเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ การแสดงดนตรีโฟล์คซอง กิจกรรมตอบปัญหา ชิงรางวัล เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สร้างสุขในการทำงาน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

 

ข่าวที่น่าติดตาม