19/07/2024

ชุมพร ฝนทิ้งช่วงทุเรียนขาดน้ำหนักมากผู้ว่าฯชุมพร เร่งติดตามการให้ความช่วยเหลือ สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่

ชุมพร  –  ผู้ว่าฯชุมพร เร่งติดตามการให้ความช่วยเหลือ สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่

ชุมพร ฝนทิ้งช่วงทุเรียนขาดน้ำหนักมากผู้ว่าฯชุมพร เร่งติดตามการให้ความช่วยเหลือ สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่

วันนี้ (28 เม.ย. 67) นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และวางแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ ในพื้นที่ โดยเร่งติดตามการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในสถานการณ์ภัยแล้ง

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อดูปริมาณน้ำบริเวณคลองรับร่อ ซึ่งปริมาณน้ำในคลองมีน้อยมาก เนื่องจากฝนไม่ตกทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ปริมาณน้ำในคลองมีเป็นแอ่งเล็กๆ มีบางจุดที่สามารถดูน้ำไปใช้ได้ โดยบริเวณ แก่งกะอิ หมู่13 ตำบลรับร่อ เป็นจุดที่สามารถดูน้ำไปใช้ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้สั่งการให้นำรถสูบน้ำมาช่วยเหลือในการสูบน้ำเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรได้ใช้ในเบื้องต้น เพื่อรอเครื่องสูบส่งน้ำ หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ สระเก็บน้ำ บางไม้แก้ว หมู่ 15 โดยพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอ เนื่องจากสระน้ำตื้นเขินเป็นโคลน จึงได้เตรียมการขุดลอกสระน้ำพร้อมปรับปรุงคันสระในมีขนาดกว้างขึ้น ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ลงพื้นที่ คลองสามปาก หมู่ 21 ตำบลรับร่อ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน มีการให้บริการน้ำแก่เกษตรกร ซึ่งประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอ จึงได้พูดคุยถึงแนวทางในการขุดลอกสระ และการใช้ประโยชน์ เพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้ขอให้พี่น้องประชาชน รวมถึงเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง ให้แจ้งปัญหาไปยังอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หรือผู้ใหญ่บ้านทราบ เพื่อได้ให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที

สำหรับแนวทางและแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดชุมพร มีการติดตามสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำในจังหวัดทุกแหล่งน้ำทุกลุ่มน้ำ และปริมาณน้ำในแหล่งเก็บน้ำขนาดต่าง ๆ พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดภัยแล้งในพื้นที่หากเข้าสู่ภาวะวิกฤตให้แจ้งเตือนประชาชน, ให้อำเภอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขการขาดแคลนน้ำ, มีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนกักเก็บน้ำ และใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงฤดูแล้ง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอร่วมดำเนินการในการจัดทำฝายชะลอน้ำขนาดเล็กและการบริหารจัดการน้ำ อย่าให้เกิดความขัดแย้งในการแย่งชิงน้ำ พร้อมตรวจสอบภาชนะกักเก็บน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่หากมีการชำรุดไม่สามารถกับเก็บน้ำได้ก็ให้ดำเนินการซ่อมแซม และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท้องถิ่นเตรียมการเรื่องของถังน้ำกลางและจุดแจกจ่ายน้ำกลางในแต่ละพื้นที่กรณีที่ต้องแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

 

จังหวัดชุมพรดำเนินการเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานราชการ ฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเป็นชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งนี้ได้จัดทำบัญชีมอบหมายภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบแต่ละอำเภอเมื่อถึงขั้นวิกฤต, ให้อำเภอสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่มีน้ำต้นทุนน้อย สำรวจแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงเพื่อสูบน้ำผันน้ำ มาเติมสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อน, การขอสนับสนุนฝนหลวง โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ได้กำหนดปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งจะเริ่มบินในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

 

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม