19/07/2024

ชุมพร – งานสานสัมพันธ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1

ชุมพร – งานสานสัมพันธ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร   ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานสานสัมพันธ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1 ร่วมกับ นาย วรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพชร นายอำเภอเมืองชุมพร  นายสุบรรณ์ รักษ์ทองเกษตรจังหวัดชุมพร  นางจันตนา นามกร ประธานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติทุกท่าน ผู้สื่อข่าว

นางจันตนา  นามกร ประธานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดชุมพร กล่าว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดชุมพร จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรับการสนับสนุน และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน จัดตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2518 ปัจจุบัน มี 145 กลุ่ม สมาชิก 4,464  คน ดำเนินงานกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับตำบลอำเภอ และระดับจังหวัด  กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ผลิตสินค้าแปรรูป การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว ส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ การจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบทบาทของแม่บ้านเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาครอบครัวและชุมชน

จากการประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2566 มีมติให้มีการจัดงานสานสัมพันธ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดชุมพร เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกร
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคี ประชาสัมพันธ์ผลงาน ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และจัดหาเงินทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดชุมพร บุคคลเป้าหมายในการจัดงานประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุกอำเภอและเกษตรกรเครือข่าย จำนวน 500 คนกิจกรรมในงานประกอบด้วยการสาธิตจำหน่าย ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดชุมพรและเครือข่ายเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่วิสาหกิจชุมชน การแสดงจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การประกวดแม่บ้านขวัญใจเกษตรกร และกิจกรรมสันทนาการ

 

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ เปิดเผยว่า ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดชุมพร ได้เชิญให้มาเป็นประธานเปิดงานสานสัมพันธ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1 ในวันนี้

ขอชื่นชมกับสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุกท่าน ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชุมพรทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเกษตร ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างยั่งยืน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจึงเปรียบเสมือนเสาหลักของครอบครัวในการดูแลเอาใจใส่สมาชิกสนับสนุนสามีและบุตรหลานให้ประกอบอาชีพสร้างรายได้จากภาคการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัว ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เป็นการเชิดชูเกียรติยกย่องแม่บ้านเกษตรกรผู้เสียสละทุ่มเทในการดูแลครอบครัว และชุมชนให้สาธารณชนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของแม่บ้านเกษตรกรในการดูแลสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น มี ความมั่นคง ทุกด้านในการดำเนินชีวิตจากการรายงานของประธานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดชุมพร  ปัจจุบันจังหวัดชุมพร มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 145 กลุ่ม สมาชิก 4,464 คน อยากฝากให้เป็นนโยบายสำหรับคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ

ควรจะมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุกตำบล เพื่อเป็นองค์กรในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่ผู้ประกอบการภาคการเกษตรในโอกาสต่อไป

 

 

     

 

 

สรุปผลการประกวดแม่บ้านขวัญใจเกษตร ชนะเลิศ นางสาวพัชราภรณ์ ดำวิสัย อำเภอปะทิว รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอำภาพร จันทะพักดิ์ อำเภอละแม  รองชนะเลิศอันดับ 2 นางดวงกมล โอมอ้อม อำเภอทุ่งตะโก   รางวัลชมเชย  นางนันท์ณภัส แก้วชัย อำเภอท่าแซะ นางวรรณา สายันต์ อำเภอเมืองชุมพร นางสุภาวดี ทองพูลศรี อำเภอสวี  นางจรัสศรี อินทรสุวรรณ อำเภอพะโต๊ะ  รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน นางสาวพัชราภรณ์ ดำวิสัย อำเภอปะทิว

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

ข่าวที่น่าติดตาม