เชียงใหม่-รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่-รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด และคณะ ในการติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยมี พลเอกโกศล ประทุมชาติ กรรมการ บริหาร ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และนายกฤษดา ลาพิมลรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร, นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพกับสัตว์เชื่อง เยี่ยมชมกิจกรรมโครงการสร้างรายได้ให้กับชุมชน 4 ตำบลรอบ ๆ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกอบไปด้วยเทศบาลตำบลหนองควาย เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลบ้านปง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และชุมชนบ้านไร่กองขิง

ขณะเดียวกันได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และข้อมูลโครงการของสำนักงานเชียงใหม่ในซาฟารี เยี่ยมชมการแสดง Tiger Show ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของเสือและสิงโต นั่งรถชมสัตว์ในโซน Savanna Safari ให้อาหารสัตว์ และชมกิจกรรมน้ำพุดนตรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และสูงที่สุดในเอเชีย โดยมีความสูงถึง 30 เมตร พร้อมทั้งได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต่อไป

นภาพร/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม