ปทุมธานี เปิดการฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับกำลังพลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รุ่นที่ 12

ปทุมธานี เปิดการฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับกำลังพลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รุ่นที่ 12

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็นประธาน ในพิธีการเปิดการฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับกำลังพลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รุ่นที่ 12 จำนวน 14 นาย ในห้วงระหว่างวันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยการฝึกอบรมโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและความรู้ด้านการเกษตรให้กับกำลังพลกองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งหลักกสิกรรมธรรมชาติ ให้กับกำลังพลกองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อให้สามารถนำไปเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์พูนสุข มีความมั่นคงถาวร

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน