จันทบุรี-กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีขึ้นในวันนี้ เพื่อระลึกถึงวันสำคัญของกองอาสารักษาดินแดน เป็นเครื่องยืนยันถึงความกล้าหาญ ทุ่มเท เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่อันก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

จันทบุรี-กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีขึ้นในวันนี้ เพื่อระลึกถึงวันสำคัญของกองอาสารักษาดินแดน เป็นเครื่องยืนยันถึงความกล้าหาญ ทุ่มเท เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่อันก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

วันนี้ ( 10 ก.พ.67 ) ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ 1 (อาคารโดม) ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายกองเอก มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2567 พร้อมด้วย นายกองเอก ธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกองเอก วิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำรวจ ทหาร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยมี นายกองเอก ณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ในนามของผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เป็นผู้กล่าวรายงาน กองอาสารักษาดินแดนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 และกิจการกองอาสารักษาดินแดนได้ดำเนินการมาตราบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 70 ปี แล้วกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน จึงจัดพิธีขึ้นในวันนี้ เพื่อระลึกถึงวันสำคัญของกองอาสารักษาดินแดน และแสดงความพร้อมเพรียงของกำลังพลในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีในรอบปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

ผลการปฏิบัติงานของบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นเครื่องยืนยันถึงความกล้าหาญ ทุ่มเท เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูการจัดระเบียบสังคม การปราบปรามการค้ามนุษย์ การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ รวมไปถึงการช่วยเหลือกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาขาดจังหวัดจันทบุรี และสนับสนุนงานส่วนราชการต่างๆ อันก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และประโยชน์แก่ทางราชการ ทำให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป และทุกฝ่ายเป็นอย่างดี


ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยมีการอ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน /มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ / มอบเสื้อปฎิบัติการ (เสื้อกั๊ก) ให้แก่ ผบ.ร้อย.อส.อ และนายอำเภอ จำนวน 10 ท่าน / มอบของขวัญให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน / มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 6 ทุน และมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 12 ทุน ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตามลำดับต่อไป

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334