สส.มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 24 หน่วยงานจัดการพื้นที่สีเขียวสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง กักเก็บคาร์บอนได้กว่า 12,000 ตันต่อปี

สส.มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 24 หน่วยงานจัดการพื้นที่สีเขียวสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง กักเก็บคาร์บอนได้กว่า 12,000 ตันต่อปี


กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดพิธีมอบโล่รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ 24 หน่วยงาน ที่มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูแลรักษา และบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างแรงจูงใจและขยายผล สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์


วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2567) นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งหรือน้ำท่วมรุนแรงและบ่อยขึ้น หรือในพื้นที่ติดชายฝั่งประสบปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเพราะน้ำทะเลสูงขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2065

โดยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมลงมือปฏิบัติในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการดูดกลับหรือกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ โดยประเทศไทยได้มีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ ร้อยละ 55 ภายในปี พ.ศ. 2580 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจะช่วยเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้การดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 ได้ขับเคลื่อน


กิจกรรมการบริหารจัดการและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งดูแลรักษาและบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการส่งเสริมให้เครือข่ายเกิดการจัดการพื้นที่สีเขียว และมีการตรวจประเมินมอบคำรับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

โดยเกณฑ์ประเมินที่ครอบคลุมประเด็น ด้านสัดส่วนพื้นที่สีเขียว องค์ประกอบพืชพรรณ บทบาทหน้าที่พื้นที่สีเขียว การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม ตลอดจนข้อมูลพื้นที่สีเขียวและนวัตกรรม ซึ่งผลจากการดำเนินงานมีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมิน จำนวน 24 แห่ง แบ่งเป็น ระดับดีเยี่ยม 19 แห่ง ระดับดีมาก 2 แห่ง ระดับดี 3 แห่ง รวมพื้นที่ กว่า 700 ไร่ สามารถกักเก็บคาร์บอนได้กว่า 12,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานดังกล่าว จึงได้จัด “พิธีมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว” ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวมถึงมีการเสวนา ในหัวข้อ “พื้นที่สีเขียว ไม่ใช่ควรมี แต่ต้องมี” โดยผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง ผู้แทนจากกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมจำนวน 200 คน

สำหรับพิธีมอบโล่รางวัลในวันนี้ นอกจากจะเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายต่างๆ ที่ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีและรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว และยังได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่นๆ นำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง รวมถึงเกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและยั่งยืน นำไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ต่อไปได้