สุโขทัย-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุโขทัยสู่การขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

สุโขทัย-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุโขทัยสู่การขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุโขทัยสู่การขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้สตรี มีความเข้มแข็ง เป็นฐานในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเอง สามารถขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป

โดยในวันนี้มีนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ อำเภอศรีสัชนาลัย คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมในพิธีเปิดและให้การต้อนรับในครั้งนี้ #ชีวิตผมเพื่อคนสุโขทัย

ข่าวที่น่าติดตาม