เชียงใหม่- งานเลี้ยงขันโตก บานเย็น – จักรดาว พร่างพราวสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

เชียงใหม่- งานเลี้ยงขันโตก บานเย็น – จักรดาว พร่างพราวสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงขันโตก บานเย็น – จักรดาว พร่างพราวสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ
พร้อมด้วย ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร, ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะผู้บังคับบัญชา, คณะผู้บริหาร, คณาจารย์, คณะครู, ข้าราชการ,นักเรียนเตรียมทหาร, นักเรียนยุพราชวิทยาลัยและผู้มีเกียรติร่วมงาน

ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานเลี้ยงขันโตก บานเย็น – จักรดาว พร่างพราวสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2566 ในคืนนี้ จัดขึ้นเพื่อต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ข้าราชการ และนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศในโอกาสที่ได้มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีในเขตจังหวัดภาคเหนือเพื่อประกอบการศึกษาตามหลักสูตร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา

และได้ใช้โอกาสนี้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณียุพราชฯ – เตรียมทหาร ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของทั้งสองสถาบัน โดยได้จัดสืบเนื่องมาอย่างยาวนานทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 33 แล้ว สัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานได้สร้างมิตรภาพอันงดงามของทั้งสองสถาบัน โดยได้ก่อให้เกิดคุณูปการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนและบุคลากรของทั้งสองสถาบันที่จะได้มีการสานสัมพันธ์สามัคคีกีฬาประเพณีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ทั้งยังเป็นโอกาสอันดี ที่คณะผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และนักเรียนเตรียมทหาร จะได้ใช้โอกาสนี้ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและท่องเที่ยวอย่างมีความสุข

ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กล่าวว่า
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่ได้รับการอุปถัมภ์ชุบเลี้ยงกิจการต่าง ๆของโรงเรียนจากพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งบรมราชจักรีวงศ์รวมถึงเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และเจ้านายฝ่ายเหนือ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนยุพราชวิทยาลัย ทุกคน จึงถูกปลูกฝังให้เป็นผู้มีความจงรักภักดี กตัญญกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระผู้ทรงมีคุณูปการต่อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมิเสื่อมคลายเฉกเช่นเดียวกับโรงเรียนเตรียมทหาร ที่ได้ปลูกฝังนักเรียนเตรียมทหาร

ให้มีพื้นฐานความเป็นนายทหารในอนาคต ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปกป้องราชบัลลังก์แห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้า จากอริราชศัตรูและภยันตรายทั้งปวงที่อาจจะล่วงส้ำเข้ามาในพระราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของเหล่าทหารหาญทุกเหล่าทัพ ตำรวจทุกนาย และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคน อีกด้วย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานเลี้ยงในค่ำคืนนี้ย่อมก่อให้เกิดพลังแห่งความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ต่อคณะผู้บังคับบัญชา คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะครู และนักเรียนทั้งสองสถาบัน ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส่งผลสู่การพัฒนาชาติบ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน สถาพร ตลอดไป

 

พัฒนชัย /เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม