จันทบุรีเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ

จันทบุรีเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


วันนี้ ( 6 ก.พ.67 ) ที่อาคารเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี ด้านหลังติดโรงพยาบาลเมือง นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี และประชาชนร่วมพิธีเปิด และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี One Stop Service for Person With Disabilities และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี


สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service Center for PWDS : OSSC ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศเป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบเพื่อยกระดับการให้บริการแบบดิจิทัล มีระบบการให้บริการ One Stop Serviceในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล ให้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างน้อยจังหวัดละ 1 โรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ สามารถรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ได้ ณ จุดเดียวภายในโรงพยาบาล

อาทิ การยื่นคำขอออกบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตร ประจำตัวคนพิการ การให้บริการสิทธิต่าง ๆ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งจะทำให้กระบวนการขึ้นทะเบียนคนพิการมีความรวดเร็ว และเข้าถึงคนพิการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของคนพิการ และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ซึ่งสามารถใช้บริการร่วมกันได้ ทั้งในด้านสถานที่ บุคลากรตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

 

ข่าวที่น่าติดตาม