พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารสัญญาการตรวจรับพัสดุสำหรับบุคลากรของ อบจ.พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารสัญญาการตรวจรับพัสดุสำหรับบุคลากรของ อบจ.พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารสัญญาการตรวจรับพัสดุสำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มี นางสาวกนิษฐิกา แพงลาด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ภายในพิธีได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ

 

ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรผู้เข้ารับฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นปัญหา อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ภายในโครงการดังกล่าวโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ท่าน คือ นางธัญสมร สมบูรณ์ศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และ นางสาวณัฐธันญา กงสิมมา ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 80 คน.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลกรายงานข่าว