เชียงใหม่-โครงการ” U DEAL WE DO Project 2”จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจิต

เชียงใหม่-โครงการ” U DEAL WE DO Project 2”จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจิต

 

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ University Deal for Health Promotion Network of Chiang Mai (U DEAL WE DO Project 2)จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจิตโดยมี นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว คณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

อ้างถึงบันทึกความเข้าใจ (MOU) เครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ (University Deal for Health Promotion Network of Chiangmai : U Deal We Do Project 1) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมไอบิส 3 ชั้น 8 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ที่ผ่านมานั้น ผลการดำเนินงานโครงการฯ  ทำให้ได้แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพจิตของบุคลกรทางการศึกษารวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เมื่อเกิดความเครียด หรือปัญหาต่างๆ มักหาหนทางแก้ไขด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจผิดพลาดเช่น การทำร้ายตนเอง หรือการคิดฆ่าตัวตาย เป็นต้น

เครือข่ายพลังสังคม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและแนวทางการแก้ปัญหา ที่เริ่มต้นได้ จากกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา เช่น เจ้าหน้าที่ นักกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา จากทุกมหาวิทยาลัยในเครือข่ายฯ ควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อช่วยลดหรือทุเลาปัญหาดังกล่าวได้อย่างถูกหลักวิชาการ  ในประเด็นต่างๆ เช่น พื้นฐานเรื่องสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพจิต การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ(RQ) และ ความรอบรู้ทางสุขภาพจิต

กิจกรรมอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากร บรรยายและฝึกปฏิบัติจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต และจากโรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่ ดำเนินการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรม เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 12 แห่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน เพื่อนำความรู้ไปดูแลสุขภาพจิตตนเอง และดูแลนักศึกษาในสังกัดให้ถูกหลักวิชาการ และเหมาะสมตามสถานการณ์

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนสถานที่จากคณะบริหารธุรกิจฯ และงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล) และมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม และอาจารย์บงกช ศิลปานนท์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ  ขอบคุณ คุณณภัค พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่ประสานงานเยาวชน จากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล) ที่ช่วยดูแลและประสานงาน

สำหรับ มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  3.มหาวิทยาลัยแม่โจ้  4.มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 5.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 6.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  7.มหาวิทยาลัยพายัพ  8.มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  9.มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  10.วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 11.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ 12.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่  13.เครือข่ายพลังสังคม

นภาพร/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม