ปทุมธานี พบปะผู้ประกอบการผ้าปทุมธานี หาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวง สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน

ปทุมธานี พบปะผู้ประกอบการผ้าปทุมธานี หาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวง สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.67 เวลา 10.30 น. ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวง วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นางบุษบา บุญญลักษม์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอสามโคก นายประจัน จันทร์เนตร พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำนางวาสนา รุ่งแสนทอง ลาทูรัส ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด (NaRaYa) เข้าศึกษาดูงานการผลิตสิ่งทอจากใยบัวหลวง และพบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการด้านผ้าของจังหวัดปทุมธานี เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวง ของจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ นารายามีความสนใจและต้องการพัฒนาสินค้าชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาดและส่งเสริมการขาย สร้างรายได้ให้ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าชุมชนประเภทผ้า ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากนารายา (NaRaYa) เป็นแบรนด์ผลิตสินค้าจากผ้าเป็นหลัก และมีโรงงานผลิตสินค้าแบรนด์นารายาตั้งอยู่ในพื้นที่ ในขณะที่จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองแห่งดอกบัว และมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการทอผ้าด้วยเส้นใยธรรมชาติ ได้แก่ ใยกล้วย และใยบัวหลวง นารายาจึงให้ความสนใจผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยหลังจากนี้จะได้มีการหารือวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน