นครปฐม-นายอำเภอกำแพงแสนนำข้าราชการ แสดงมุทิตาสักการะแด่เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน

นครปฐม-นายอำเภอกำแพงแสนนำข้าราชการ แสดงมุทิตาสักการะแด่เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน

 

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.09 น. นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วยปลัดอำเภอกำแพงแสน ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้เข้ากราบแสดงมุทิตาสักการะแด่ พระครูอมรบุญญารักษ์ เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน เนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช 2566 ที่ผ่านมา

โดยผลงานของท่านในฐานะเป็นพระเถระนักพัฒนาและเป็นผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะ บวร เช่น โครงการพุทธเกษตร “ปลูกผักสวนครัว” เพื่อเป็นแหล่งอาหารมอบให้วัด โรงเรียน ราชการและประชาชน และเนื่องในโอกาสที่พระครูอมรบุญญารักษ์ เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ จากชั้นโท เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก


ในการนี้นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นผู้แทนอ่านประกาศเกียรติคุณรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร รางวัลพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ของพระครูอมรบุญญารักษ์ เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน ในการนี้อีกด้วย