เชียงใหม่-วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ 2566”

เชียงใหม่-วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ 2566”

วันศุกร์ที่  2  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา  09.00 น.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการ “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ 2566” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสมบัติ แสงสว่างสัจจกุล ประธานคณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน ณ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

นายสมบัติ แสงสว่างสัจจกุล ประธานคณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่า งานนิทรรศการ “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ 2566” ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นการแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษาในเชิงประจักษ์ ซึ่งในกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพ การแสดงผลงานเป็นหัวใจของการศึกษา จึงถือได้ว่าการจัดนิทรรศการเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างแท้จริง และเป็นโครงการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เห็นความสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้สู่การใช้ทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งผลการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และมีการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางอีกด้วย

พร้อมทั้งให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพของตน จัดทำเป็นโครงการ สร้างโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์โดยใช้กระบวนการวิจัยมาเสริมเพิ่มให้โครงการของตนเองมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนักเรียนนักศึกษาได้สาธิตวิชาชีพตามสาขาวิชาของตนพร้อมทั้งมีการแสดงของนักเรียนนักศึกษา ขอชื่นชมคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่านผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ที่ร่วมมือร่วมแรงกันจัดนิทรรศการการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาและมีทักษะเชี่ยวชาญในงานวิชาชีพของตน

นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษา “ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ” พร้อมทั้งมีการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้คิดอย่างเป็นระบบ โดยให้มีการสอดแทรกการทำวิจัยอย่างง่าย ในวิชาโครงการ สร้างโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ

ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงได้มอบหมายให้ครูผู้สอนวิชาชีพวิชาโครงการ และนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา จัดทำนิทรรศการสรุปผลงานทุกสาขาวิชา การสาธิต ด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การแสดงของนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในการบูรณาการวิชาชีพ มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการ มีผลงานเชิงประจักษ์ เป็นการประเมินผลตามสภาพจริง

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อจัดแสดงผลงานวิชาโครงการและวิชาชีพในรูปแบบนิทรรศการ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความภูมิใจในผลงานของตนเอง เพื่อสอนอาชีพให้กับชุมชนและผู้สนใจ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง

 

ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนนักศึกษา และการเดินแฟชั่นโชว์
ของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมทั้ง มีการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนนักศึกษา การจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนนักศึกษาวิชาโครงการนั้น ได้จัดเป็นประจำทุกปี และได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอน นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และประชาชนผู้สนใจ เป็นอย่างดี

นภาพร/เชียงใหม่