(สุรินทร์) โรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้จัดการประชุมวิชาการ World Cancer Day วันมะเร็งโลก 2024 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการร่างมาตรฐาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษามะเร็งเต้านม

(สุรินทร์) โรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้จัดการประชุมวิชาการ World Cancer Day วันมะเร็งโลก 2024 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการร่างมาตรฐาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษามะเร็งเต้านม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี โรงพยาบาลสุรินทร์ นายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในเปิดการประชุมวิชาการ World Cancer Day วันมะเร็งโลก 2024 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการร่างมาตรฐาน เพื่อการยกระดับมาตรฐานการรักษามะเร็งเต้านมแบบองค์รวมของประเทศไทย ระหว่างสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทยกับโรงพยาบาลสุรินทร์ มี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง เยาวนุช คงด่าน นายกสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทยและประธานชมรมศัลยแพทย์เต้านมแห่งประเทศไทย

นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวรายงานและร่วมลงนาม MOU การประชุมวิชาการ World Cancer Day วันมะเร็งโลก 2024 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการร่างมาตรฐาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษามะเร็งเต้านมแบบองค์รวมของประเทศไทย ระหว่าง สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย กับ โรงพยาบาลสุรินทร์ สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย ชมรมศัลยแพทย์เต้านมแห่งประเทศไทย และ โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เนื่องจากปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประชากรทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่เพิ่มขึ้นในทุกปี ส่งผลให้การรักษาจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมและได้มาตรฐานในผู้ป่วยแต่ละราย

ดังนั้นจึงมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาการรักษามะเร็ง เต้านมร่วมกัน การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษามะเร็งเต้านมแบบองค์รวมของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานสากลและทัดเทียมกันในทุกภูมิภาค เพิ่มอัตราการรอดชีวิต ลดอัตราการกลับเป็นซ้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ผู้เข้าประชุมในวันนี้ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน 250 คน ผู้สนับสนุนการจัดการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ บริษัทยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ