ขอนแก่น-แบงค์ชาติภาคอีสาน สรุปข่าวเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2566

ขอนแก่น-แบงค์ชาติภาคอีสาน สรุปข่าวเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2566


ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท. สภอ.) แถลงข่าวเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ห้องปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศ ไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนนิกรสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น สรุปสาระสำคัญดังนี้ เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2566 หดตัวจากปีก่อน แม้จะมีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยว จากรายได้หดตัวของภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร รวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ในขณะที่ค่าครองชีพในสินค้าหมวดอุปโภคบริโภคยังอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ แนวโน้มยอดจดทะเบียนรถกระบะ และยอดขายบ้านในระดับล่างและกลางลดลง จากรายได้ที่ลดลง และความระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน สำหรับไตรมาส 4 ปี 2566 เศรษฐกิจอีสาน มีแรงส่งระยะสั้นจากปัจจัยชั่วคราว ทำให้การบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้น ตามการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น อาทิ งานประเพณีลอยกระทง และวันหยุดพิเศษ และมีคนนอกพื้นที่มาช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย รวมถึงมีมาตรการช่วยลดภาระค่าครองชีพ


แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2567 คาดว่าจะค่อยๆ ฟื้นในบางภาคเศรษฐกิจ อาทิ ภาคการค้า จากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว ประกอบกับชาวต่างชาติมาเที่ยวอีสานมากขึ้น และภาคก่อสร้าง จากรายจ่ายภาครัฐที่จะมากขึ้นในปี 67 ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคอสังหาริมทรัพย์ยังทรงตัว และผลผลิตเกษตรที่ลดลงจากผลของภัยแล้งจากปี 66