พังงา ทัพเรือภาคที่ 3 โดย กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 ร่วมกับกองพันรักษาฝั่งที่11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้การสนับสนุนวิทยากรอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ

พังงา ทัพเรือภาคที่ 3 โดย กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 ร่วมกับกองพันรักษาฝั่งที่11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้การสนับสนุนวิทยากรอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ


ทัพเรือภาคที่ 3 โดย กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 ร่วมกับกองพันรักษาฝั่งที่11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้การสนับสนุนวิทยากรอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การเสริมสร้างระเบียบวินัย การปลูกฝังการรักสถาบัน ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ การแนะนำให้รู้จักทหารเรือ การฝึกความอดทน

สร้างความสามัคคีของหมู่คณะ การผูกเงื่อนเชือก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น และจัดนันทนาการในกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองของโรงเรียนพระราชทานทับละมุ ณ โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์มีความสุขกันถ้วนหน้า

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล