สมาคมแม่บ้านตำรวจเชิญชวนบุตรข้าราชการตำรวจร่วมกิจกรรมการประกวด “ร้อง เล่น เต้น รำ” ประจำปี 2567

สมาคมแม่บ้านตำรวจเชิญชวนบุตรข้าราชการตำรวจร่วมกิจกรรมการประกวด “ร้อง เล่น เต้น รำ” ประจำปี 2567

วันนี้ (31 ม.ค.67) คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า ขอเชิญชวนบุตรหลานข้าราชการตำรวจร่วมกิจกรรมการประกวด “ร้อง เล่น เต้น รำ” ประจำปี 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้บุตรหลานข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตของชาติได้แสดงความสามารถพิเศษและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุตรข้าราชการตำรวจได้แสดงความสามารถพิเศษและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกวด ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด “ร้อง เล่น เต้น รำ” จะได้ไปแสดงในงาน Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ จะจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้า Emquatier ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2567 นี้

สมาคมแม่บ้านตำรวจมีหลักเกณฑ์การประกวด “ร้อง เล่น เต้น รำ” ประจำปี 2567 โดยคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด เป็นบุตรข้าราชการตำรวจ แบ่งช่วงอายุเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 อายุระหว่าง 5 -14 ปี และกลุ่มที่ 2 อายุระหว่าง 15 – 22 ปี สำหรับหลักเกณฑ์การส่งผลงาน ให้ส่งคลิปวิดีโอการแสดง ร้องเพลง หรือเล่นดนตรี หรือเต้น หรือรำ โดยมีความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที โดยผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ ตามช่วงอายุที่กำหนด พร้อมระบุชื่อ – นามสกุลของบิดา-มารดา สังกัดของข้าราชการตำรวจ และหมายเลขโทรศัพท์

สำหรับรางวัลการประกวด มีจำนวน 16 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยว กลุ่มอายุระหว่าง 5 – 14 ปี , รางวัลชนะเลิศประเภทกลุ่ม กลุ่มอายุระหว่าง 5 – 14 ปี , รางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยว กลุ่มอายุระหว่าง 15 – 22 ปี , รางวัลชนะเลิศประเภทกลุ่ม กลุ่มอายุระหว่าง 15 – 22 ปี และรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกจากสมาคม ประเภทละ 3 รางวัล รวม 12 รางวัล กำหนดการส่งผลงานในรูปแบบวิดีโอให้สมาคมแม่บ้านตำรวจ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 16.30 น. เว็บไซต์ https://policewives.police.go.th/