นครปฐม-มอบเกียรติบัตรยกย่องอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566

นครปฐม-มอบเกียรติบัตรยกย่องอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรยกย่องอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณธรรมต้นแบบ ทั้ง 7 อำเภอ โดยนายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสนเข้ารับรางวัลอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการกำหนดวันเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี, อำเภอดอนตูม, อำเภอพุทธมณฑล, อำเภอเมืองนครปฐม, อำเภอนครชัยศรี, อำเภอสามพราน และอำเภอบางเลน ตามลำดับ สำหรับจังหวัดนครปฐม มีชุมชนคุณธรรม จำนวน 265 ชุมชน องค์กรคุณธรรม จำนวน 50 องค์กร และอำเภอคุณธรรม จำนวน 7 อำเภอ


โดยนางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 มีมติเห็นชอบผลการประเมินและแนวทางการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับพัฒนาคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ จะได้รับเกียรติบัตรจากประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ตามประเภทและระดับที่ประเมิน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรม อยู่ร่วมกัน ด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู