กร. วางแผนการดำเนินโครงการ Better Home Better Health เส่งเสริมสุขภาพกำลังพลปฏิบัติงานในเรือ

กร. วางแผนการดำเนินโครงการ Better Home Better Health เส่งเสริมสุขภาพกำลังพลปฏิบัติงานในเรือ


วันที่ 29 ม.ค.67 กองเรือยุทธการ (กร.) จัดการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ Better Home Better Health โดยเชิญเสนาธิการจากกองเรือต่างๆ ฝ่ายอำนวยการใน บก.กร. ทีมแพทย์จาก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยมี พล.ร.ต.ไพฑูรย์ เส็งเจริญ หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.กร. เป็นประธานฯ เพื่อวางแผนการดำเนินการให้ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของกำลังพล ที่ปฏิบัติงานในเรือของ กร. สรุปได้ดังนี้
1. การดูแลสุขภาพกำลังพล จะใช้แนวทาง Healthy Organization ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย


– จัดกิจกรรมการดูแลป้องกันความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
– การคัดกรองด้านสุขภาพจิต
– การคัดกรองด้านทันตกรรม
– การประเมินอาชีวะอนามัยในเรือ โดยเฉพาะในเรือน้ำมัน
– การประเมินสุขาภิบาลในเรือ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ Health Organization เพื่อดำเนินการโดยมี เสธ.นขต.กร. เป็น คณะอนุกรรมการ และเชิญส่วนการแพทย์เข้าร่วมในคณะอนุกรรมการ


3. การวางแผนการดำเนินโครงการฯ
– วางแผนร่วมกับ ผบ.เรือ ตร. จนท.พยาบาล และ พธ.ของเรือ ในวันจันทร์ที่ 5 ก.พ.67
– วางแผนดำเนินการในกองเรือที่มีความพร้อม ก่อนจะขยายสู่กองเรือต่าง ๆ
– ในวาระเร่งด่วน จะดำเนินการเข้าประเมินภาวะสุขภาพจิต ตรวจคัดกรองด้านทันตกรรม และคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดให้แก่เรือที่ออกราชการฝึกภาค นรจ. ก่อน 15 ก.พ.67
หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการดำเนินโครงการ Better Home Better Health ในด้านสุขภาพคือ กำลังพลที่ปฏิบัติงานในเรือของ กร. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ เป็นปัจจัยส่งเสริมให้องค์บุคคลของ กร.มีความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานในเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645