ลำปาง-นิสิต 3/1 มจร.วส.ลำปาง จัดกิจกรรม”ปันสุขจากพี่สู่น้อง”

ลำปาง-นิสิต 3/1 มจร.วส.ลำปาง จัดกิจกรรม”ปันสุขจากพี่สู่น้อง”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ ”ปันสุขจากพี่สู่น้อง” ซึ่งเป็นรายวิชาบริหารโครงการ โดยมีอาจารย์พัชรีญา ฟองจันตา อาจารย์ประจำรายวิชา ได้เน้นให้นิสิตได้เรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติตามสภาพจริง ได้กำหนดพื้นที่จัดทำโครงการ ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯท่านไพโรจน์ โลห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา แขกผู้มีเกียรติร่วมงาน


สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนมีอาคาร สถานที่และสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความปลอดภัย สะอาด สวยงาม และมีอากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 มีจิตสำนึกด้านจิตอาสาที่ดี มีการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางให้เป็นที่รู้จักของชุมชน โดยกิจกรรม ได้มีการปรับปรุงและทาสีบริเวณเสาสูงหน้าอาคารเรียน ซ่อมแซมและทาสีเครื่องเล่น ซ่อมแซมป้ายสนามเด็กเล่น เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน ผ้าห่มกันหนาวให้แก่นักเรียน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน