จันทบุรีจัดกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา “เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2567

จันทบุรีจัดกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา “เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2567

วันนี้ (30 ม.ค.67 ) ที่บริเวณอู่ต่อเรือพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ทหารผ่านศึก เยาวชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดจันทบุรีร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ได้น้อมนำแนวทางของโครงการจิตอาสาพระราชทาน

ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพื้นที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ และทำความสะอาดรอบบริเวณอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้สวยงาม ร่มรื่น ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ตลอดจนร่วมกันทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันมีใจความว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติพร้อมทั้งยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์สืบไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334