ปทุมธานี เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. 2566

ปทุมธานี เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  พลตำรวจโทคำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ครอบครัวคนพิการ อาสาสมัคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ และบุคคลทั่วไปกว่า 700 คน เข้าร่วมงาน ในรูปแบบการจัดงานที่คำนึงถึงการเข้าถึงและรองรับคนพิการทุกประเภทอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

โดยกิจกรรมภายในงาน มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการ  และหน่วยงาน/ องค์กรที่มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการ มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ ได้แก่ รถวีลแชร์ จำนวน 5 คัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  รถสามล้อโยก จำนวน 5 ราย ปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 5 ราย  มอบเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพคนพิการประเภทรายบุคคล จำนวน 29 ราย  เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 20 ราย และเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 14 โครงการ  นอกจากนี้มีนิทรรศการวิชาการ และผลิตภัณฑ์ ผลงานที่เป็นผลสำเร็จจากการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากลและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์เป็นธรรม และเสมอภาคกับคนทั่วไป ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ  โดยในปีนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมารวมพลังกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ด้านคนพิการให้เป็นโลกที่น่าอยู่และมีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น สำหรับจังหวัดปทุมธานี  ปัจจุบัน มีคนพิการที่จดทะเบียนจำนวน 24,777 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.00 จากจำนวนประชากร 1,199,490 คน  ซึ่งจังหวัดได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของคนพิการในอนาคต รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือตามประเภทความพิการ  จึงเร่งส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้โดยสะดวกและรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริการคนพิการควบคู่ไปกับการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนพิการและคนทั่วไป  ว่าคนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และมีความเสมอภาคในสังคม มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

 

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน