นราธิวาส – สพป.นราธิวาส เขต 2 ขานรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมใจแต่งกากีคอพับแขนยาว เคารพธงชาติทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาคิ ศาสน์ กษัตริย์”

นราธิวาส – สพป.นราธิวาส เขต 2 ขานรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมใจแต่งกากีคอพับแขนยาว เคารพธงชาติทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาคิ ศาสน์ กษัตริย์”

นายนุกูล ชูนุ้ย รอง ผอ .สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำบุคลากร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์สำนึกคุณ “ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมบริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่ฯ อย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ที่ได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง กิจกรรมเคารพธงชาติ

สำนึกคุณ “ชาติศาสน์กษัตริย์ ”เพื่อให้ส่วนราชการเป็นผู้นำในการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เพื่ิอความสามัคคีปรองดองโดยพร้อมเพรียงกันและน้อมรำลึกถึงความสำคัญของสถาบันทั้งสามสถาบัน เพื่อให้สถาบันชาติของประเทศไทยอยู่คู่กับคนไทยเราทุกคน และทำให้ทุกคนในสังคมมีความรู้สึกหวงแหน รัก และเคารพในความเป็นชาติไทย อีกทั้งเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเตรียมความพร้อมในการเริ่มทำงานวันแรกของสัปดาห์

สำหรับสพป.นราธิวาส เขต 2 โดยดร.สุธิภรณ์ ขนอม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ให้ความสำคัญ เน้นย้ำกับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมกิจกรรมทุกเช้าวันจันทร์อย่างสม่ำเสมอโดยในทุกเช้าวันจันทร์นั้นกำหนดให้มีตัวแทนกลุ่มเป็นผู้เชิญธงชาติ สวดมนต์ สวดดูอาร์ และร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีจอมราชา และกิจกรรมพบปะยามเช้าหรือ morning talk ของทีมผู้บริหาร ผอ.เขต รองผอ.หมุนเวียนมาพูดคุยชี้แจ้งข้อราชกรรสำคัญและเร้าพลังเชิงบวกสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร/อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม