23/07/2024

จันทบุรี-เป็นเจ้าภาพจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงต้นแบบนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต พลิกชีวิตสู่เกษตรมูลค่าสูง Eastern Agri Innovation Fair 2024

จันทบุรี-เป็นเจ้าภาพจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงต้นแบบนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต พลิกชีวิตสู่เกษตรมูลค่าสูง Eastern Agri Innovation Fair 2024
https://youtu.be/-jWlrElBjjo
วันนี้ (11 ม.ค.67) ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 หรือ พืชสวนพลิ้วจังหวัดจันทบุรี นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสภาเกษตรกร ผู้แทนเครือข่ายสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก และเครือข่ายเกษตรกร เกษตรฟาร์มเมอร์  ยุวเกษตรกรที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงต้นแบบนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต พลิกชีวิตสู่เกษตรมูลค่าสูง Eastern Agri Innovation Fair 2024
นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  กล่าวว่าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การบริหารงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้เร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการเกษตรไปสู่ความสำเร็จและเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ภายใน  10 วัน ภายใต้หลักการ”เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” มุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกร ผ่านหลักการ “ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและเสริมศักยภาพเกษตรกรให้มีรายได้จากมูลค่าผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงขึ้น
กรมวิชาการเกษตรจึงจัดทำ “โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล (Best Practice) การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง”ภายใต้กิจกรรม “10 วัน แห่งความสำเร็จกรมวิชาการเกษตรรวมใจเป็นหนึ่ง” เพื่อคัดเลือกแปลงต้นแบบหรือโมเดลแห่งความสำเร็จของเกษตรกรที่ดีและปฏิบัติได้จริงจากการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง นำองค์ความรู้ต่าง ๆ ของเกษตรกร เช่น แนวความคิด หลักการทำการเกษตรเทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญาที่ใช้ปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข มาถอดบทเรียน(lesson learned) แห่งความสำเร็จ
เพื่อนำไปเผยแพร่ ถ่ายทอด และขยายผลแห่งความสำเร็จไปยังเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วประเทศได้นำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ของตนเองต่อไป ภายในงานมีการออกบูทซ์แสดงสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูป และนวัตกรรมของเกษตรกรตัวอย่างที่เป็นต้นแบบโมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงต้นแบบนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต พลิกชีวิตสู่เกษตรมูลค่าสูงมีเกษตรกร และประชาชนให้ความสนใจร่วมชมและศึกษาเรียนรู้ก่อนนำไปปรับใช้ในการพัฒนาผลผลิตของตนต่อไป
ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

ข่าวที่น่าติดตาม