19/07/2024

ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา’ เป็น ‘องคมนตรี’

ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา’ เป็น ‘องคมนตรี’

พระบรมราชโองการ

ประกาศ
.
เรื่อง แต่งตั้งองคมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ แล้วนั้น
.
บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น
.
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น องคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ข่าวที่น่าติดตาม