19/07/2024

กาฬสินธุ์เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ

ทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะแปรรูปหรืออาร์ดีเอฟ ของบริษัท กาฬสินธุ์รุ่งเรือง ไบโอ เพาเวอร์ 2012 จำกัด

 


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมพิพัฒนพัฒนา โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง เขตเทศบาลตำบลกมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นางดวงเดือน จักรปล้อง พลังงาน จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะแปรรูปหรืออาร์ดีเอฟ ของบริษัท กาฬสินธุ์รุ่งเรือง ไบโอ เพาเวอร์ 2012 จำกัด

โดยมีนายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์ กรรมการผู้จัดการและผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด นายเลอศักดิ์ อิ้มทับ กรรมการผู้จัดการบริษัทมิสเตอร์ทอม เอ็นจิเนียริง จำกัด นายเสกสรรค์ พรสวัสดิ์ ผู้ประสานงานโครงการฯ นางวิสาขา ภารประดิษฐ์ รองนายกอบจ.กาฬสินธุ์ ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องที่ ผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้นำชุมชนทุกชุมชน สื่อมวลชนทุกแขนง และประชาชนในพื้นที่อำเภอกมลาไสย และใกล้เคียงผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก


นายเสกสรรค์ พรสวัสดิ์ ผู้ประสานงานโครงการฯ กล่าวว่า เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะร่วมกันในภาพรวมของจังหวัด จึงมีแผนจะดำเนินการ “โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อผลิตเชื้อเพลิงอาร์ดีเอฟ และผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอาร์ดีเอฟ” ซึ่งมีข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ 80 แห่ง ในการรวมกลุ่มพื้นที่ เพื่อจัดการขยะมูลฝอยแบบถูกสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

พร้อมทั้งได้คัดเลือกและทำสัญญากับบริษัท กาฬสินธุ์รุ่งเรือง ไบโอ เพาเวอร์ 2012 จำกัด เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและ บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยบริษัทฯ เช่าที่ดินบริเวณสถานที่กำจัดขยะเดิมและลงทุนก่อสร้าง “ศูนย์คัดแยกมูลฝอยและผลิตเชื้อเพลิงอาร์ดีเอฟ” จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยกมลาไสย บ้านบึงไฮ ต.หลักเมือง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยโนนบุรี บ้านนาคูณ ต.สหัสขันธ์ และศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยกุฉินารายณ์ บ้านหนองหูลิง ต.บัวขาว


นายเสกสรร กล่าวอีกว่า ศูนย์คัดแยกมูลฝอยฯ แต่ละแห่งจะรับขยะสดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละโซนพื้นที่มาคัดแยกและผลิตเชื้อเพลิงอาร์ดีเอฟ อีกทั้งจะนำขยะมูลฝอยเก่าที่ตกค้างและสะสมที่บ่อขยะเดิมของแต่ละศูนย์ฯ มาคัดแยกและผลิตเชื้อเพลิงอาร์ดีเอฟร่วมด้วย โดยที่ศูนย์คัดแยกมูลฝอยฯ แต่ละแห่ง มีความสามารถผลิตเชื้อเพลิงอาร์ดีเอฟได้สูงสุด 240, 120 และ 240 ตันต่อวัน ตามลำดับ หรือมีความสามารถผลิตเชื้อเพลิง อาร์ดีเอฟรวมสูงสุด 600 ตันต่อวัน


“นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนและก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงขยะแปรรูปหรืออาร์ดีเอฟ ตั้งอยู่ที่ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย โดยรับขยะแปรรูปหรืออาร์ดีเอฟจากศูนย์คัดแยกมูลฝอย ทั้ง 3 แห่ง มาเป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับ ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย กำหนดให้ มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนต่อมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงและเป็นแนวทางการจัดทำรายงาน ฯ และมาตรการฯ ให้ มีความสอดคล้องกับ ข้อเสนอแนะและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป” นายเสกสรรกล่าว


ด้านนายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์ กรรมการผู้จัดการและผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์เฉลี่ยวันละ 48 ตัน ขณะที่การบริหารจัดการบ่อขยะของ อปท.ส่วนใหญ่เป็นระบบเปิด ไม่ค่อยถูกหลักสุขาภิบาล บางแห่งสร้างมลภาวะ และเสียงบประมาณในการบริหารจัดการเป็นจำนวนมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะแปรรูปหรืออาร์ดีเอฟ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการรับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว เมื่อมีการก่อสร้างขึ้น จะช่วยลดปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้น


โดยเฉพาะลดปัญหาขยะ สร้างงาน สร้างอาชีพให้ชุมชน ลดการใช้กระแสไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมที่มาจากภาคส่วนต่างๆส่วนใหญ่ แสดงความเห็นที่หลากหลาย และให้ความเห็นชอบโครงการนี้ ทั้งนี้ ทางโครงการก็จะเดินหน้าสำรวจความคิดเห็นอีกครั้ง เพื่อเดินหน้าโครงการสู่เป้าหมาย

ข่าวที่น่าติดตาม