23/07/2024

ชุมพร – สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ยกทีม ร่วมประชุม 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกร

ชุมพร – สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ยกทีม ร่วมประชุม 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกร

วันที่ 17-19 กันยายน2566 นายธีรศักดิ์ ยมสวัสดิ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม ร่วมประชุม 14 จังหวัดภาคใต้โครงการ การบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติภายใต้แผนงาน การจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือก

สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2566 เพือร่วมกันถอถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร เพื่อเดินหน้าสู่ความยั่งยืน ภายใต้บริบทบทบาทสภา

เกษตรกรแห่งชาติ ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์สปา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์เพื่อต้องการสรุปบทเรียนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำหรับนำไปปรับปรุงและพัฒนา แนวทางการจัดการการเลือกตั้งในครั้งถัดไป ซึ่งสำนักงานสภา

เกษตรกรแห่งชาติจะต้องดำเนินการทุกสี่ปี และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดการการเลือกตั้งฯ ปี 2566 ต่อหน่วยงาน ได้แก่ นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นการทบทวน และสร้างการรับรู้ในบทบาทอำนาจหน้าที่ ของสภาเกษตรกร

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม