23/07/2024

เพชรบูรณ์-“ Heart of Si Thep” กิจกรรมสร้างการรับรู้ต่อสังคม สร้างเยาวชนในพื้นที่ให้สืบทอดมรดกล้ำค่าของประเทศ

เพชรบูรณ์-“ Heart of Si Thep” กิจกรรมสร้างการรับรู้ต่อสังคม สร้างเยาวชนในพื้นที่ให้สืบทอดมรดกล้ำค่าของประเทศ

จากการที่เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ กำลังจะได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 10-25 ก.ย.นี้ ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมา และมีความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่ามรดกโลก สามารถสื่อสาร ให้กับคนในครอบครัวรวมถึงบุคคลอื่นๆได้

ที่ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจศิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองนายก อบจ.เพชรบูรณ์ นางจินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย นายศุภฤกษ์ ภาวิไล ตัวแทนเครือข่าย Drive Si Thep ได้ร่วมกันแถลงการจัดกิจกรรม” หัวใจศรีเทพ Heart of Si Thep” ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับมรดกโลกและข้อมูลของ 3 พื้นที่ ของเมืองโบราณศรีเทพที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยการนำเยาวชน จากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ในเขตอำเภอศรีเทพและวิเชียรบุรี จำนวน 1,565 คน มาทำกิจกรรมร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เรียนรู้ทำความเข้าใจถึงความเป็นมาความสำคัญของพื้นที่ ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ไม่ว่าจะเป็นเมืองนอก เมืองใน เขาคลังนอก เขาถมอรัตน์ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนศรี เทพ หลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว

โดยกิจกรรม โครงการ “หัวใจศรีเทพ Heart of Si Thep” จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องของมรดกโลกเมืองโบราณศรีเทพจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น คุณสุพิชชา สุทธานนท์กุล นักวิจัยของศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ คุณธนัชญา เทียนดี นักโบราณคดีปฏิบัติการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ รวมทั้งการทำ Work Shop TikTok,facebook ด้านสื่อโซเชียลมีเดีย คุณชาญชัย คันทะสี CEO บริษัท 962 สตาร์ทอัพมี จำกัด เพื่อร่วมกันสร้าง Content ในการสื่อสารข้อมูลความเคลื่อนไหวงานประชาสัมพันธ์ต่างๆเกี่ยวกับเมืองโบราณศรีเทพ และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต้องร่วมกันจัดบอร์ดโชว์ในพื้นที่เขาคลังนอกในวันที่ 22-24 กันยายน 2566ในช่วงที่จังหวัดเพชรบูรณ์จะจัดวันเฉลิมฉลองมรดกโลกของศรีเทพต่อไป

ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าว จะทำให้คนในพื้นที่ได้รับทราบข่าวสารในเรื่องของมรดกโลก ซึ่งจะส่งผลต่อการตระหนักรับรู้ และช่วยกันอนุรักษ์สถานที่ให้คงคุณค่า โดดเด่นและสืบทอดต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ และนำพาผู้คนจากทุกมุมโลกเข้ามาในพื้นที่ ก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวที่จะนำรายได้มาสู่ท้องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง และเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่เกิดความรัก ความผูกพัน และความหวงแหน ปกป้องและรักษาต่อพื้นที่มรดกโลกอันทรงคุณค่าในอนาคตต่อไป

ข่าวที่น่าติดตาม