23/07/2024

ตราด-เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ส่งมอบบ้านที่ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จํานวน 7 ครัวเรือน และตําบลไม้รูด 1 ครัวเรือน

ตราด-เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ส่งมอบบ้านที่ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จํานวน 7 ครัวเรือน และตําบลไม้รูด 1 ครัวเรือน


เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายวิจิตร พาพลงาม นายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ นําคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และสมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ นายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ และผู้ใหญ่บ้านร่วมส่งมอบบ้านที่ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซม ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) ให้กับ นางสาวพรรณี คุ้มปลี ณ บ้านเลขที่ 9809/1หมู่ที่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งได้ดำเนินการเปลี่ยนผนังบ้าน พื้นบ้าน และหลังคา โดยได้รับงบประมาณเป็นค่าวัสดุ จำนวน 50,000 บาท นายเอนก ชลาลัย 129/4 หมู่ 5 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

นายบุญเพชร มุกดาสนิท 26/5 หมู่ 5 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นางกิมใจ้ หอยสังข์ 26 หมู่ 5 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายสุวิทย์ บุญเปรม 93/5 หมู่ 5 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายสําราญ สร้อยสน 103 หมู่ 5 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายยุทธภูมิ บุญตูบ 2/1 หมู่ 5 ต.คลองใหญ่ อ.คองใหญ่ จ.ตราด และในพื้นที่ตําบลไม้รูดมี จํานวน 1 ครัวเรือน โดยมีนายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูดให้การต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดตราดและกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่พร้อมรับมอบร่วมกัน โดยบ้านนางบัวผัน ปัตตะยะโส 79/2 หมู่ 5 ต.ไม้รูด และให้กำลังแรงงานและช่างจากหน่วยงานท้องถิ่นร่วมมือกันดำเนินการ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตราดได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ทุกครัวเรือนในโครงการฯอีกด้วย

สำหรับการโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 8 ครัวเรือน ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือและส่งมอบในวันนี้จำนวน 7 ครัวเรือน และ 1 ครัวเรือนในตําบลไม้รูด และโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้เดินทางลงพื้นที่มามอบบ้านในวันนี้ จํานวนทั้งสิ้น 8 ครัวเรือน

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม