13/07/2024

ลำพูน – จังหวัดลำพูน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 และ 2 ในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน

ลำพูน – จังหวัดลำพูน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 และ 2 ในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ด้วย บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) เล็งเห็นว่า จังหวัดลำพูนมีการเติบโตด้านอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สะดวกในการคมนาคมขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และค่าจ้างขั้นต่ำถูกกว่าในพื้นที่อุตสาหกรรมในภาคกลางและ ภาคตะวันออก จึงมีแผนจะดำเนินการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงได้ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ภายใต้ชื่อ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการฯ ขึ้น

โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ดังกล่าว ณ หอประชุมเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ มีการรับฟังความคิดเห็น และให้ความเข้าใจ ถึงโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 ครอบคลุมเนื้อที่ส่วนขยาย 380.71 ไร่ และโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน) 2 เนื้อที่ 621.78 ไร่ โดยทั้ง 2 โครงการ จัดตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่พี่เข้าร่วมรับฟัง และได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ในครั้งแรกนี้(กำหนดไว้ จำนวน 2 ครั้ง) ทาง บริษัทฯจะได้นำข้อมูลไปจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)ต่อไป

ด้าน นาย(รศ.ดร.)จิรศักดิ์ จิยะจันทร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ เวิลด์ จำกัด กล่าวว่า และในวันนี้(18 ส.ค. 66)นั้น จะเป็นการเสนอแผนของโครงการฯ รวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ในพื้นที่ อาทิ ในเรื่องการดำเนินโครงการ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ จากผลของการเกิดโครงการดังกล่าวขึ้น และการดำเนินการตามโครงการจัดตั้งนิคมฯ นั้นจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) และการรับฟังความคิดเห็นฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ร่วมด้วย เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ก่อนดำเนินการขออนุมัติ/อนุญาต ต่อไป

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม