13/07/2024

กอ.รมน. จัดสัมมนาการประชาสัมพันธ์ในมิติความมั่นคง ให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กอ.รมน. จัดสัมมนาการประชาสัมพันธ์ในมิติความมั่นคง ให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันอังคารที่ 16 ส.ค. 66 เวลา 1500 – 1700 ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานมวลชนและประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์” ของ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.5 กอ.รมน.) จำนวน 110 คน รับฟังการบรรยายเรื่อง “การประชาสัมพันธ์ในมิติความมั่นคง” โดยมี พ.อ.หญิง ดร.บงกช เทพจารี อจ.หน.วิชาประชาสัมพันธ์ รร.กร.กร.ทบ. เป็นผู้บรรยาย ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. มีประเด็นสำคัญดังนี้
1. นิยามการประชาสัมพันธ์
2. วัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์
3. หลักการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
4. กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
5. การเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม
6. อุปสรรคในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
7. ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
8. แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนงานความมั่นคงในพื้นที่

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิด วิเคราะห์ และบูรณาการการนำแนวทางการประชาสัมพันธ์ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม การประชาสัมพันธ์อย่างไรให้เข้าถึงประชาชน การวางแผนการดำเนินงานประสัมพันธ์ การเลือกใช้สื่อแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการสามารถแก้ปัญหาในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

ข่าวที่น่าติดตาม