19/07/2024

ป.ป.ช.ประเมินความโปร่งใส ปี 66 เมืองพัทยาสุดเจ๋ง ได้ 98.94 คะแนน ผ่านดีเยี่ยม!

ป.ป.ช.ประเมินความโปร่งใส ปี 66 เมืองพัทยาสุดเจ๋ง ได้ 98.94 คะแนน ผ่านดีเยี่ยม!

มีรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 หรือ ITA Day 2023

โดยมีหน่วยงานรัฐผ่านเกณฑ์ 6,737 แห่ง จาก 8,323 แห่ง แบ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ได้คะแนนสูงสุดในปีงบประมาณ 2566 ในแต่ละประเภท ปรากฏว่า กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เมืองพัทยา ได้ 98.94 คะแนน ผ่านดีเยี่ยม จากปีที่แล้ว (2565) ที่ได้ 76.24 คะแนน

ทั้งนี้ เมืองพัทยาที่ให้การบริการประชาชนในเรื่องการอำนวยความสะดวกในงานด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีศักยภาพ โดยความร่วมมือของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ที่ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาก่อนหน้านี้ จนสู่ช่วงภายใต้การบริหารของนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยาคนปัจจุบัน

โดย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เผยด้วยว่า ถือเป็นรางวัลความสำเร็จของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะทำงานเมืองพัทยาทุกคนที่ร่วมกันทำให้เมืองพัทยาเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
และจะยังคงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยยกระดับการบริหารจัดการของเมืองพัทยาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ฯ ในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่น่าติดตาม