ปทุมธานี พุทธศาสนิกชนร่วมนั่งสมาธิ หยุดใจ ในวันสมาธิโลก พร้อมถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 2,000 วัดทั่วประเทศ

ปทุมธานี พุทธศาสนิกชนร่วมนั่งสมาธิ หยุดใจ ในวันสมาธิโลก พร้อมถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 2,000 วัดทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศกว่า 10,000 คนร่วมบุญนั่งสมาธิ หยุดใจ ในวันสมาธิโลก พร้อมร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค 60 รูปจากวัดทั่วประเทศ และถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 2,000 วัดทั่วประเทศ


บรรยากาศที่วัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมวันสมาธิโลก 6 บุญใหญ่ ประกอบด้วย 1.พิธีบูชาข้าวพระ 2.พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค 3.พิธีมอบโล่เกียรติยศ ทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ จำนวน 109 แห่ง รวม 2.5 ล้านบาท 4.พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 2,000 วัด 5.พิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 6.พิธีมอบทุนช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 8 เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากที่สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กล่าวว่า วันสมาธิโลก (World Meditation Day) ถูกกำหนดขึ้นโดย องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) โดยกำหนดให้เป็นวันที่ 6 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงโศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ สงครามโลกครั้งที่ 2 และเตือนใจชาวโลก หันมาสร้างสันติภาพด้วยวิถีทางที่สงบปราศจากความรุนแรง ให้ทุนคนปฏิบัติธรรม เข้าถึงสันติสุขภายในเพื่อสร้างสันติภาพไม่ให้เกิดสงครามโลก วัดพระธรรมกายจึงจัดกิจกรรมทั้งหลายเพ่อให้นั่งสมาธิ และได้ร่วมพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) นอกจากนี้ยังได้มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้

โดยมีผู้แทนคณะครูจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับมอบทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้าคือ บุญกิรยาวัตถุ 3 ประการ คือ 1.ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการให้ทาน 2.ศีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล 3.ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา เพื่อรำลึกถึงวันสมาธิโลก ทั้งนี้เราเจอสถานการณ์โควิด-19 ภัยเศรษฐกิจตกต่ำ ภัยธรรมชาติ ฝนตก น้ำท่วม แผ่นดินไหว ร่วมถึงภัยสงคราม ทำให้ภาวะโลกในตอนนี้เกิดความไม่แน่นอน เกิดความผันผวนรุนแรง เกิดความไม่น่าเชื่อถือของกันและกัน ทำให้คนทั้งโลกเกิดความวิตกกังวน ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ จนเกิดความเครียด หากทุนคนได้มาศึกษาเรียนรู้และได้ปฏิบัติ เจริญสติ สมาธิ ปัญญา จะทำให้เกิดความสุขความสงบภายใน ลดความเครียด ทำให้มีกำลังใจสู้ชีวิต และการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและสงบสุขได้


สำหรับวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยดำริหลวงพ่อธัมมชโย ได้จัดให้มีพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ ป.ธ.9 มาเป็นปีที่ 35 แล้ว ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์แผนกพระบาลีให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป พร้อมทั้งถวายทุนและโล่เกียรติยศเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติให้กำลังแก่สำนักเรียนบาลีที่มีผู้สอบได้เป็นจำนวนมากตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละปี ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนด้านการศึกษาในพระพุทธศาสนาแล้ว เนื่องในวันนี้เป็นวันสมาธิโลก สาธุชนที่มาร่วมพิธียังได้ร่วมใจกันปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา เพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขภายใน อันเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพภายนอกให้เกิดขึ้น และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมนั่งสมาธิใน โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพ “รวมใจทำสมาธิ 1 ล้าน คน เพื่อสร้างสันติภาพโลก” และเขียนใบปวารณา บันทึกสถิติ Guinness World Record ทางเว็บไซต์ www.meditationforpeace.net ร่วมกัน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม