23/07/2024

ปทุมธานี คัดเลือกเด็กและเยาวชนเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี 2566

ปทุมธานี คัดเลือกเด็กและเยาวชนเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 66 เวลา 09.30 น. นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน กิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี 2566 จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะกรรมการจาก สภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี และวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี


กิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี 2566 ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม โดยแต่ละจังหวัดจะคัดเลือกตัวแทนของเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศจะได้เข้ารับโล่และเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยจะมีการคัดเลือกเด็ก 1 คน และเยาวชน 1 คน เพื่อเสนอชื่อไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เพื่อเข้ารับโล่

โดยจังหวัดปทุมธานี มีผู้เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ จำนวน 7 คน เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจาก ความรู้ความสามารถ (ต้องมีด้านศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย)จำนวน 40 คะแนน และด้านคุณธรรม จริยธรรม การเป็นจิตอาสา จำนวน 40 คะแนน รวมถึงการเป็นตัวอย่างที่ดี อีก 20 คะแนน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม