13/07/2024

กกต.ชี้แจงกรณีหมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและพรรคการเมืองไม่ตรงกัน

กกต.ชี้แจงกรณีหมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและพรรคการเมืองไม่ตรงกัน

ตามที่มีการวิเคราะห์ข่าวทาง ยูทูป ของ “ลอย ชุมพงษ์ทอง” ในประเด็นที่ทำไมพรรคการเมืองเล็กๆ ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ จึงได้รับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อจนได้รับเลือกตั้งพรรคละหนึ่งคนเป็นเพราะ กกต. ผิดพลาด
ไม่ยอมใช้เลขพรรคกับเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขตเป็นหมายเลขเดียวกันทำให้ประชาชนเกิดความสับสน จึงเป็นเหตุให้กาคะแนนผิดไปจากเจตนาของประชาชน นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่า การกำหนดหมายเลขพรรคการเมือง(แบบบัญชีรายชื่อ) และหมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กล่าวคือตามมาตรา 56 แห่ง พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 กำหนดให้พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้..”

ดังนั้น ในการสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง จึงต้องส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งก่อน และจะได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในขณะที่สมัครเรียบร้อยแล้ว ส่วนหมายเลขผู้สมัครแบบบบัญชีรายชื่อจะได้รับก็ต่อเมื่อพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้น
ในภายหลังจากส่งผู้สมัครแบบเขตเลือกตั้งแล้ว หมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ
จึงไม่เป็นหมายเลขเดียวกัน การวิเคราะห์ของ “ลอย ชุมพงษ์ทอง” ดังกล่าว จึงเป็นการวิเคราะห์ที่ไม่อยู่
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและบทบัญญัติของกฎหมาย

—————————————

ข่าวที่น่าติดตาม