12/07/2024

ปทุมธานี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566

ปทุมธานี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในศตรรษที่ 21” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งด้านวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนและชุมชน

โดยการจัดการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเครือข่าย 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสรีอยุธยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กีรติ ธนศรีวนิชชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง และประธานกรรมการ บริษัท เซลลินี่ จำกัด และ ดร.ชิระ ถาวรธวัช นักเวชศาสตร์ชะลอวัย ประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อโภชนาการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ซึ่งได้จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม