23/07/2024

ปทุมธานี จิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ปทุมธานี จิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนวัดชินวราราม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดชินวราราม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยในวันนี้ จิตอาสา จังหวัดปทุมธานี ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาทำความสะอาดของบริเวณโรงเรียนวัดชินวราราม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และจิตสำนึกตระหนักในความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ และร่วมกันดูแลสถานที่สาธารณะในชุมชนของตนเอง

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม