21/07/2024

คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาร่างระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน ๓ ฉบับ และการแบ่งเขตเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาร่างระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน ๓ ฉบับ และการแบ่งเขตเลือกตั้ง

วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาร่างระเบียบและร่างประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่
๑. ร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ….
๒. ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ….
๓. ร่างประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด พ.ศ. ….
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

อนึ่ง เมื่อระเบียบและประกาศดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเร่งดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบกำหนด โดยจะเร่งรัดระยะเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้น้อยกว่าหรือรวดเร็วกว่าที่กำหนดไว้เว้นแต่ขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมืองและประชาชนซึ่งต้องใช้ระยะเวลา จำนวน ๑๐ วัน

ข่าวที่น่าติดตาม