21/07/2024

สระบุรี/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด

สระบุรี/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด

วันนี้ (31 มกราคม 66) ที่ห้องประชุมตะแบกนา ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นางอังคณา ชิตตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด มีคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม


นายธีระชัย มังกรทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2566 – 2570 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นเรื่องสื่อสารสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับประเทศจำนวน 7 ประเด็น ประกอบด้วย การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG , การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 , การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและสถานการณ์โรคอุบัติใหม่

, สังคมสูงวัยกับวิถีชีวิตในอนาคต , การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล , การส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย และธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ ส่วนเรื่องการสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับประเทศจำนวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย BCG Economy เศรษฐกิจยุคใหม่…เพื่ออนาคตไทย , Tech, Innovation, and Cooperation นวัตกรรม ไฮ-เทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศ , Health Care ความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับโลก และ Thai Soft Power ความเป็นไทยสู่สากล


ในการประชุมฯครั้งนี้ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดสระบุรี และมีข้อเสนอเห็นควรให้มีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ระดับพื้นที่เพิ่มเติมให้ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งให้ส่วนราชการในจังหวัดเสนอแผนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้เสนอบรรจุเข้าแผนระดับจังหวัด

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม