19/07/2024

สพป.สงขลา เขต 2 เน้น การอบรมพัฒนาตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)

สพป.สงขลา เขต 2 เน้น การอบรมพัฒนาตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)


วันนี้ 30 มิถุนายน 2565 ที่ห้องแกรนด์ บอลล์รูม ชั้น 8 รร.ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เปิด “การประชุมรับ นโยบาย ผอ.เขต สงขลา เขต 2 เน้น ในการอบรมพัฒนาตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตําแหน่งและมาตรฐานภาระงานที่ ก.ค.ศ. กําหนดสําหรับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ/การคงวิทย ฐานะ/การเลื่อนเงินเดือน และการเขียนรายงาน” ของผู้บริหาร คณะครู และบุคลการทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาอําเภอหาดใหญ่ ร่วมประชุม จำนวน 598 คน จาก 49 โรง


รับนโยบายฯ,จุดเน้น สพป.สงขลา เขต 2 “รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ มีมาตรฐาน สานฝันสู่ความเป็นเลิศ” เพื่อทราบ และบริหารจัดการการฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามที่ ก.ค.ศ.ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู (ว9) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเน้นการประเมิน แบบบูรณาการ เชื่อมโยงเป็นระบบ มุ่งเน้นให้ข้าราชการครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และการจัดการ ชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ

สามารถปรับประยุกต์ แก้ไข ริเริ่มพัฒนา ปรับเปลี่ยนและสร้างการเปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นวิธีการประเมินเชิงประจักษ์ เป็นเรื่อง สําคัญที่ต้องดําเนินการให้มีความสอดคล้องกับตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด


โดย ดร.เรวดี เชาวนาสัย ผอ.รร.บ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ปฏิบัติหน้าที่ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอําเภอหาดใหญ่ กล่าวรายงานและให้ความรู้ถึงความสำคัญและการอบรมพัฒนาตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)แก่ผู้เข้ารับการอบรม
นายอุทัย เน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ ความเข้าใจไปพัฒนาตนเอง มีประสิทธิภาพ เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพอย่างมีศักดิ์ศรี

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม